Strong & Fit Women

Zwiedzam świat biegając!

Regulamin Konkursu – Instagram

Regulamin Konkursu
„Powiedz jaki jest Twój ulubiony dystans biegowy i uzasadnij krótko dlaczego.”

I. Informacje ogólne

Organizatorem Konkursu oraz Fundatorem Nagród w Konkursie pod nazwą „Jak dbasz o zdrowie jesienią” jest: BLUECLOUD INTERACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z  siedzibą w  Warszawie przy  ul. Klimczaka 1 , 02-797 Warszawa, KRS: 0000720683, NIP:7010805507

. (dalej „Organizator” lub „Fundator”).

 1. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.

Konkurs będzie przeprowadzony na profilu https://www.instagram.com/strong_fit_women/ na  portalu społecznościowym Instagram w pościu konkursowym (dalej: „Post konkursowy”).

 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w  ustawie z  dnia 19 listopada 2009 r. o  grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z  późn. zm.).
 2. Konkurs ” Powiedz jaki jest Twój ulubiony dystans biegowy i uzasadnij krótko dlaczego.” odbywał się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”.

  II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1) W Konkursie mogą wziąć udział osoby (dalej: „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) spełniające następujące warunki:

 • posiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce stałego pobytu lub zamieszkania;
 • są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do  czynności prawnych; Osoby posiadające ograniczoną zdolność do  czynności prawnych mogą brać udział w  Konkursie jedynie za  zgodą ich przedstawiciela ustawowego.
 • posiadają indywidualne konto na portalu Instagram o  dostępności „publiczne”;
 • wyrażą zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla celów związanych z  udziałem w  Konkursie

 

 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, w tym zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych, Organizatora oraz innych ewentualnych podmiotów biorących bezpośredni udział w  przygotowaniu i  prowadzeniu Konkursu, a  także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, osoby pozostające w  stosunku przysposobienia, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych i  powinowatych.

 

 1. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

III. Zasady udziału w  Konkursie

Konkurs rozpoczyna się dnia 23.10.2019r. od  godziny publikacji Postu konkursowego i  kończy się dnia 05.11.2019r. o godzinie 23.59 Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi zamieścić pod postem konkursowym odpowiedz na pytanie Powiedz jaki jest Twój ulubiony dystans biegowy i uzasadnij krótko dlaczego.

IV. Nagroda w Konkursie

 1. O przyznaniu Nagrody zdecyduje Jury wyznaczone przez Organizatora.
 2. Nagrody zostaną przyznane dziesięciu Uczestnikom (dalej: „Zwycięzcy”)
 3. Wyłaniając Zwycięzców Jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria:

o Spełnienie wymogów konkursu, w  tym odpowiedź na  pytanie konkursowe,

o kreatywne i  oryginalne podejście do  tematyki Konkursu.

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Jury wyłącznie spośród osób spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Nagrodą w Konkursie będzie 10 voucherów o wartości 25 zł każdy na badanie laboratoryjno– diagnostyczne do zrealizowania w placówce Lux Med na terenie całej Polski.
 3. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.
 4. Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty, nie może przenieść prawa do  nagrody na  osobę trzecią.
 5. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.
 6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 10.11.2019r. w komentarzu w  poście konkursowym na profilu Instagram. Zwycięzcy zostaną „otagowani” (oznaczony) w  treści komentarza do posta (wpisu)
 7. Warunkiem otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę Konkursu jest przesłane do dnia 13.11.2019r. w prywatnej wiadomości wysłanej do  Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail na wskazany adres: influencerzy@bluecloud.agency następujących danych: imię, nazwisko, adres do  wysyłki Nagrody, numer kontaktowy oraz zgody na  przetwarzanie w/w danych osobowych w  celu realizacji Konkursu, w  tym wysyłki Nagrody. Każdorazowo w  przypadku niewysłania wiadomości zwrotnej do  godz. 23:59……….. dnia 13.11.2019r.………..wysłania wiadomości zawierającej niepoprawne lub niepełne dane identyfikacyjne Zwycięzcy lub wysłania wiadomości niezawierającej zgody na  przetwarzanie danych osobowych w  celu realizacji Konkursu (wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do  Regulaminu), ten konkretny Zwycięzca traci prawo do  Nagrody.
 8. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, naruszających niniejszy Regulamin, a  także Uczestników którzy prowadzą działania sprzeczne z  prawem lub z  dobrymi obyczajami, a  w szczególności gdy w  poście, o  którym mowa w  pkt III powyżej zamieszczają komentarze (opisy) zawierające treści powszechnie uznawane za  obraźliwe, naruszające bądź sugerujące naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w  tym w  szczególności zawierające elementy związane z  przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, alkoholem lub tytoniem, godzące w  odczucia religijne, jak  również fotografie o  charakterze komercyjnym (reklama), a  ponadto fotografie, które w  inny sposób naruszają obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin..

V. Reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania Nagród, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres influencerzy@bluecloud.agency drogą pocztową na adres siedziby Organizatora podany w  pkt I ust. 1 Regulaminu, z  dopiskiem Jesień przez cały czas trwania Konkursu, a  także po  jego zakończeniu, jednakże nie później niż: w  przypadku Uczestników Konkursu – 14 dni od  daty ogłoszenia Zwycięzców, a  w przypadku Zwycięzców – 14 dni od  daty otrzymania Nagrody.
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i  powód reklamacji, a  także żądanie zgłaszającego reklamację.
 3. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji o których mowa w  ust. 2 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na  przesyłce zawierającej reklamację.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, w tym Zwycięzców Konkursu, jest Organizator.
 2. Dane osobowe zbierane w związku z Konkursem przetwarzane będą w  celu realizacji Konkursu. Dane przetwarzane są na  podstawie zgody Uczestników.
 3. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Organizatora przy realizacji Konkursu, w tym w  szczególności agencjom marketingowym, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:

o prawo dostępu do  danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

o prawo do  przenoszenia dostarczonych danych osobowych do  innego administratora.

o prawo do  cofnięcia zgody na  przetwarzanie danych;

 1. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych realizacji Konkursu, jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do możliwości realizacji Konkursu przez Organizatora, w tym w  szczególności przekazania Zwycięzcom Nagród. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości otrzymania Nagrody od  Organizatora.
 3. Dane będą przechowywane do czasu kiedy można zgłaszać reklamację, a w przypadku zgłoszenia reklamacji – do  czasu rozpatrzenia reklamacji.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na https://strongfitwomen.pl/regulamin-konkursu-instagram/
 2. Wszelkie spory związane z interpretacją Regulaminu oraz z realizacją praw i  obowiązków związanych z  Konkursem rozstrzygane będą w  drodze postępowania reklamacyjnego opisanego w  pkt V powyżej, a  w przypadku braku rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny.
 3. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
 4. Organizator może w każdym czasie zmienić Regulamin udziału w Konkursie, o  czym poinformuje Uczestników na  swoim oficjalnym profilu na  portalu Facebook.
 5. Organizator ma prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
 6. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.
 7. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.
 8. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego postanowienia i  akceptuje wszystkie zasady konkursu zawarte w  Regulaminie.
 9. W przypadku zaistnienia obowiązku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o  podatku dochodowym od  osób fizycznych z  dnia 26 lipca 1991 roku (tj. Dz.U.2016.2032 z  dnia 2016.12.15), Organizator przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i  odprowadzi do  właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy.

 

Załącznik nr 1

Wzór zgody

Ja, ……………………………., niniejszym wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer kontaktowy przez  BLUECLOUD INTERACTIVE sp. z  o.o. z siedzibą w  Warszawie w  celu realizacji Konkursu „Jesienny Konkurs Medipakiet” w  tym otrzymania nagrody.

1 Comment

 1. 5km- „piątka” jest moim pierwszym krokiem na początku biegowej przygody

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

© 2024 Strong & Fit Women

Theme by Anders NorenUp ↑