REGULAMIN KONKURSU

Regulamin

I.POSTANOWIENIA OGÓLE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „KONKURS”.

2. Organizatorem Konkursu jest Strong & Fit Women

3.Partnerzy w konkursie są sponsorami nagród, nie są organizatorami.

4. Konkurs przeprowadzany jest w internecie na fanpagu Strong & Fit Women

 

II.WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest fanem profilu Strong & Fit Women, TRIathlete i Good Choice Sport – partner konkursu.

Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2.W konkursie może wziąć udział posiadacz konta na portalu społecznościowym Facebook z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13 roku życia jest zabronione.

3.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

 1. a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status „Uczestnika” zgodnie z pkt II podpunkt 1,
 2. b) osoba biorąca udział w Konkursie musi dodać komentarz określony w treści konkursu

c)konkurs nie jest grą losową jest konkursem kreatywnym zwolnionym z podatku.

 

III. NAGRODY, PRZEBIEG KONKURSU, OGŁOSZENIE WYNIKÓW…

 1. Nagrody w konkursie przyznawane są przez sponsorów, którzy są Partnerami w konkursie (nie są organizatorami).
 2. Nagrody nie mogą być wymieniane na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
 3. Ogłoszenie wyników następuje do 7 dni od zakończenia konkursu.
 4. Zwycięzca zgłasza się do organizatora poprzez wysłanie wiadomości na fan page Strong & Fit Women podaje w niej dane do wysyłki.
 5. Czas zgłoszenia się zwycięzcy trwa do 3 dni.
 6. Brak zgłoszenia, o którym mowa w pkt 5 jest równoznaczny z rezygnacja przez uczestnika z odbioru nagrody.
 7. Nagrody przyznawane w Konkursie zostaną wysłane w ciągu 14 dni od otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 5.
 8. Termin, o którym mowa w pkt 7 może zostać zmieniony po uzgodnienia między zwycięzcą a sponsorem (Organizator nie bierze udziału w tych ustaleniach).
 9. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania organizatorowi w wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook danych potrzebnych do przesłania nagrody tj. imię, nazwisko, adres do korespondencji, ewentualnie nr telefonu.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nagrody (za ich jakość, termin dostarczenia lub jego brak,..)
  11. Nagrodę przesyła Partner konkursu – Good Choice Poland

 

IV.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych komentarzy, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje się w ciągu 24 h do usunięcia stwierdzono naruszenia.

 

 1. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika w przypadku:
 2. a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez posiadania jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13 roku życia,
 3. b) udział w konkursie przy pomocy kilku kont, użytkownika na Facebooku,
 4. c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
 5. d) udział w konkursie osoby poniżej 13 roku życia,
 6. e) używanie w odpowiedziach słów powszechnie uważanych za niedozwolone lub zamieszczenia innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich w tym Organizatora lub Partnera konkursu (sponsora).
 7. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

 

V.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie danych osobowych w celu przekazania nagrody.

2.Przystępując do Konkursu i akceptują regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu i związku z wydaniem nagrody.

 

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

Dotyczy to w szczególności zmian terminów.

 

Zmieniony regulamin obowiązuje od jego opublikowania na stronie fan page tj. Strong & Fit Women. Organizator ma prawo zakończyć konkurs (anulować) i ma obowiązek poinformować o tym fakcie uczestników.

 

Promocja nie jest w żaden sposób związana, ani sponsorowana ani przeprowadzana przez serwis Facebook. Nagród nie można wymienić na inne ani na ekwiwalent pieniężny. Facebook nie ponosi również odpowiedzialności za przebieg konkursu. Konkurs nie podlega Ustawie z dn. 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 1992 nr 68 poz. 341) wysyłka tylko na terenie PL.